Obszar praktyk

W ramach prowadzonej działalności świadczymy szeroki wachlarz usług prawnych, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Oferujemy reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. W imieniu klientów bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach polubownych, udzielamy porad prawnych, a także sporządzamy i analizujemy umowy, regulaminy, opinie prawne oraz inne dokumenty wymagające wiedzy prawniczej.


Główne obszary naszej praktyki:
prawo cywilne
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy, sprawy o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko);
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu);
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania);
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych;
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja);
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • windykacja należności;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • upadłość gospodarcza i konsumencka, postępowanie naprawcze;
 • sprawy wieczystoksięgowe.
prawo rodzinne
 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego, przymusowa rozdzielność majątkowa;
 • alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny;
 • ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 • przysposobienie.
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzeń, uzyskaniem prawa do emerytury i renty oraz do innych świadczeń z ZUS i KRUS, odpowiedzialność materialna pracownika, sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, analiza dokumentacji pracowniczej pod kątem zgodności z roporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

prawo administracyjne

sporządzanie odwołań i skarg na decyzje oraz inne akty administracyjne, reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny).

prawo spółek i korporacyjne

sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i protokołów z posiedzeń organów spółek, fundacji lub stowarzyszeń, rejestracja i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

prawo medyczne

bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych, sporządzanie regulaminów i statutów, kontraktowanie, analizy i interpretacje zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i innych obowiązujących aktów prawnych.