radca prawny w Tarnowie

prawnik Tomasz Leśniak i prawnik Agata Baran - świadczą porady prawne

ul. Konarskiego 25           ul. Mickiewicza 8
33 - 100 Tarnów                 33 - 230 Szczucin
tel. 604 425 269                 tel. 608 092 186
DALEJ

Kancelaria

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem prawników, który dzięki dotychczas zdobytej fachowej wiedzy i bogatemu doświadczeniu zawodowemu zapewnia świadczenie najwyższej jakości pomocy w zakresie obsługi prawnej. Wyróżnia nas profesjonalizm oraz pełne zaangażowanie na każdym etapie działań podejmowanych w sprawie. Naszym celem jest osiągnięcie rezultatu oczekiwanego przez naszych klientów, którzy jednocześnie mają pewność, że ich sprawa została powierzona kompetentnym i wykwalifikowanym prawnikom.

Poprzez stały rozwój, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie wzorowych relacji z klientami, staramy się zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług prawnych.

Jako radcy prawni występujemy w roli pełnomocników procesowych w sprawach toczących się zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji jak i przed sądami administracyjnymi. Jako prawnicy reprezentujemy naszych klientów także przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi nie tylko w Tarnowie. Oferujemy także porady prawne, sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opini prawnych oraz projektów umów.

Radcom prawnym i innym prawnikom oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości m.in. Sądu Okręgowego w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Krośnie.

Zespół prawników

radca prawny Agata Baran

Studia prawnicze ukończyła w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, broniąc pracę magisterską „Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej” w Katedrze Prawa Cywilnego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR–2715. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawniczej współpracowała jako prawnik z kancelariami adwokatów i radców prawnych oraz kancelariami odszkodowawczymi działającymi na terenie całego kraju.

radca prawny Tomasz Leśniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie. W latach 2012-2014 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną wpisem na listę radców prawnych pod nr KR - 3077. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi zarówno z Tarnowa jak i z całej Polski, świadcząc obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego oraz będąc zatrudnionym jako radca prawny Szpitala w Tuchowie.

Obszar praktyk

W ramach prowadzonej działalności świadczymy szeroki wachlarz usług prawnych, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Oferujemy reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. W imieniu klientów bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach polubownych, udzielamy porad prawnych, a także sporządzamy i analizujemy umowy, regulaminy, opinie prawne oraz inne dokumenty wymagające wiedzy prawniczej. Nasi prawnicy pomogą także w nietypowych sprawach nie tylko w Tarnowie ale w dowolnym miejscu Polski


Główne obszary naszej praktyki:
prawo cywilne
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy, sprawy o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko);
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu);
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania);
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych;
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja);
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • windykacja należności;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • upadłość gospodarcza i konsumencka, postępowanie naprawcze;
 • sprawy wieczystoksięgowe.
prawo rodzinne
 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego, przymusowa rozdzielność majątkowa;
 • alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny;
 • ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 • przysposobienie.
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzeń, uzyskaniem prawa do emerytury i renty oraz do innych świadczeń z ZUS i KRUS, odpowiedzialność materialna pracownika, sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, analiza dokumentacji pracowniczej pod kątem zgodności z roporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładu Emerytalno - Rentowego (ZER)

prawo administracyjne

sporządzanie odwołań i skarg na decyzje oraz inne akty administracyjne, reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny).

prawo spółek i korporacyjne

sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i protokołów z posiedzeń organów spółek, fundacji lub stowarzyszeń, rejestracja i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw.

prawo medyczne

bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych, sporządzanie regulaminów i statutów, kontraktowanie, analizy i interpretacje zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i innych obowiązujących aktów prawnych.

Kontakt

Kancelarie Radców Prawnych Agata Baran i Tomasz Leśniak
ul. Konarskiego 25, 33 - 100 Tarnów
tel. 14 639 11 93
sekretariat@kancelaria.tarnow.pl

radca prawny

Agata Baran
tel. 604 425 269
a.baran@kancelaria.tarnow.pl

radca prawny

Tomasz Leśniak
tel. 608 092 186
t.lesniak@kancelaria.tarnow.pl
Filia w Szczucinie
ul. Mickiewicza 8, 33-230 Szczucin
tel. 608 092 186
szczucin@kancelaria.tarnow.pl