radca prawny w Tarnowie

prawnik Tomasz Leśniak i prawnik Agata Baran - świadczą porady prawne

ul. Konarskiego 25           ul. Mickiewicza 8
33 - 100 Tarnów                 33 - 230 Szczucin
tel. 604 425 269                 tel. 608 092 186
DALEJ

Kancelaria

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem prawników, posiadającym fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy prawnej, a dzięki bieżącemu śledzeniu aktywności legislacyjnej oraz dorobku judykatury i doktryny, zapewniamy świadczenie najwyższej jakości pomocy w zakresie obsługi prawnej. Wyróżnia nas profesjonalizm, wysoki poziom staranności zawodowej oraz pełne zaangażowanie w sprawę klienta na każdym etapie podejmowanych działań. Naszym celem jest osiągnięcie rezultatu oczekiwanego przez naszych klientów, którzy jednocześnie mają pewność, że ich sprawa została powierzona kompetentnym i wykwalifikowanym prawnikom.

Poprzez stały rozwój, udział w szkoleniach, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie wzorowych relacji z klientami, staramy się zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług prawnych.

Jako radcy prawni występujemy w roli pełnomocników procesowych w sprawach toczących się zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji jak i przed sądami administracyjnymi. Jako prawnicy reprezentujemy naszych klientów także przed organami administracyjnymi i egzekucyjnymi zarówno w Tarnowie, jak i całej Polsce. Oferujemy także porady prawne, sporządzanie pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych oraz projektów umów.

Prawnikom, w szczególności radcom prawnym i adwokatom, oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości m.in. Sądu Okręgowego w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Krośnie.

Zespół prawników

radca prawny Agata Baran

Studia prawnicze ukończyła w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, broniąc pracę magisterską „Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej” w Katedrze Prawa Cywilnego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego, w 2014 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR–2715. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawniczej współpracowała jako  prawnik z kancelariami adwokatów i radców prawnych oraz kancelariami odszkodowawczymi działającymi na terenie całego kraju. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych, odszkodowawczych oraz w tzw. sprawach frankowych.

radca prawny Tomasz Leśniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie. W latach 2012-2014 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną wpisem na listę radców prawnych pod nr KR - 3077. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi zarówno z Tarnowa jak i z całej Polski, świadcząc obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego oraz będąc zatrudnionym jako radca prawny Szpitala w Tuchowie. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, cywilnych i pracowniczych jak również w sporządzaniu umów występujących w obrocie cywilnym i gospodarczym.

Obszar praktyk

W ramach prowadzonej działalności świadczymy stałą i doraźną pomoc prawną klientom indywidualnym, jak i biznesowym. Oferujemy reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. W imieniu klientów bierzemy udział w negocjacjach i postępowaniach polubownych, udzielamy porad prawnych, a także sporządzamy i analizujemy umowy, regulaminy, statuty, opinie prawne oraz inne dokumenty wymagające wiedzy prawniczej. Wspieramy innych prawników oferując zastępstwa substytucyjne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zważając na utrzymujący się stan zagrożenia epidemicznego, jak również dla klientów z zagranicy, świadczymy usługi prawne w ramach współpracy zdalnej, opartej o powszechnie dostępne sposoby komunikacji na odległość, w szczególności e-mail, telefon, Skype, WhatsApp i inne aplikacje umożliwiające swobodny kontakt. Udzielane w ten sposób porady prawne, jak również prowadzenie powierzonych spraw, pomimo braku bezpośredniego kontaktu, charakteryzują się kompleksowością.


Główne obszary naszej praktyki:
prawo cywilne
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy, sprawy o wyrażenie zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko);
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, błędu medycznego, pożaru, powodzi i innych szkód w mieniu);
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności gruntowe, osobiste i przesyłu, ochrona własności i ochrona posiadania);
 • sprawy dotyczące umów cywilnoprawnych;
 • roszczenia z umów konsumenckich (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja);
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe;
 • windykacja należności;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;
 • upadłość gospodarcza i konsumencka, postępowanie naprawcze;
 • sprawy wieczystoksięgowe.
sprawy kredytów frankowych/pomoc frankowiczom

Analiza umów o kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) pod kątem nieważności umowy kredytu i abuzywności postanowień umownych, reprezentowanie klientów w sprawach przeciwko bankom dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich (zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych), pomoc prawna kredytobiorcom w przerwaniu biegu przedawniania roszczeń wobec banków związanych z kredytami frankowymi.

prawo rodzinne
 • rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa;
 • podział majątku wspólnego, przymusowa rozdzielność majątkowa;
 • alimenty, przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny;
 • ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka;
 • przysposobienie.
prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wypłatą wynagrodzeń, uzyskaniem prawa do emerytury i renty oraz do innych świadczeń z ZUS i KRUS, odpowiedzialność materialna pracownika, sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, analiza dokumentacji pracowniczej pod kątem zgodności z roporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Zakładu Emerytalno - Rentowego (ZER)

prawo administracyjne

Sporządzanie odwołań i skarg na decyzje oraz inne akty administracyjne, reprezentacja przed organami administracji i sądami administracyjnymi (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny).

prawo spółek i korporacyjne

Sporządzanie i opiniowanie umów, uchwał, zarządzeń i protokołów z posiedzeń organów spółek, fundacji lub stowarzyszeń, rejestracja i zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw.

prawo medyczne

Bieżąca obsługa prawna podmiotów leczniczych, sporządzanie regulaminów i statutów, kontraktowanie, analizy i interpretacje zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i innych obowiązujących aktów prawnych.

Kontakt

Kancelarie Radców Prawnych Agata Baran i Tomasz Leśniak
ul. Konarskiego 25, 33 - 100 Tarnów
tel. 14 639 11 93
sekretariat@kancelaria.tarnow.pl

radca prawny

Agata Baran
tel. 604 425 269
a.baran@kancelaria.tarnow.pl

radca prawny

Tomasz Leśniak
tel. 608 092 186
t.lesniak@kancelaria.tarnow.pl
Filia w Szczucinie
ul. Mickiewicza 8, 33-230 Szczucin
tel. 608 092 186
szczucin@kancelaria.tarnow.pl